Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Powozowe, dawniej Stowarzyszenie Miłośników Powozów i Zaprzęgów. Celem Stowarzyszenia jest:  rozpowszechnianie i poszerzanie wiedzy o tradycyjnych pojazdach i zaprzęgach konnych, ze szczególnym uwzględnieniem powozów z XIX i początków XX wieku, integracja miłośników historycznych powozów i zaprzęgów, popularyzacja wiedzy o historycznych pojazdach i zaprzęgach konnych oraz popularyzacja tradycyjnego powożenia.

Zrzeszeni w Stowarzyszeniu kolekcjonerzy, powożący, eksperci oraz sympatycy powozów i zaprzęgów odbywają corocznie weekendowe spotkanie  merytoryczne poświęcone historycznym  pojazdom i zaprzęgom konnym oraz kilkudniowy wyjazd poznawczy po Europie.

 

Numer konta bankowego  Polskiego Towarzystwa Powozowego:

46 1240 2643 1111 0010 5683 7600

 

 

Regulamin walnego zebrania

Przepisy ogólne

§ 1

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Sesje Walnego Zebrania Członków zwoływane są co najmniej raz na rok.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia Członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

4. Porządek Dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia. Porządek Dzienny jest przyjmowany przez Walne Zebranie Członków .

5. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

§ 2

1.Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Przewodniczącym zebrania może być prezes Zarządu.

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4

1.Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

2.Członkami zwyczajnymi są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

3.W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym -członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

4.Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał

§ 6

1.Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 20 % uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3.W przypadku braku quorum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza posiedzenie w tym samym dniu, po 15 minutach po pierwszym terminie, przy obecności nie mniej niż 20 % osób uprawnionych do głosowania nad podjęciem uchwały, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 7

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 9 ust. 1.

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 8

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 9

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

a.przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

b.zarządza wybory Sekretarza

c.sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,

d.udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

e.sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

f.wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

g.podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

h.po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 10

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Przepisy końcowe

§ 11

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 7.03.2014 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia

 

               Statut Polskiego Towarzystwa Powozowego

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Powozowe”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Powozowe” i jest prawnie zastrzeżona.
 3. Polskie Towarzystwo Powozowe jest kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów
 4. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 7.03.2014 r. pod numerem 0000498647
 5. Stowarzyszenie ma siedzibę w miejscowości 37-122  Albigowa 300

  §2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

  §3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

  §4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

  §5

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

  §6

  Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

  ROZDZIAŁ II

  CELE I FORMY DZIAŁANIA

  §7

Celem Stowarzyszenia jest:

1)upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o tradycyjnych pojazdach i zaprzęgach konnych, ze szczególnym uwzględnieniem powozów z XIX i początków XX wieku,

2)integracja miłośników historycznych powozów i zaprzęgów,

3) popularyzacja wiedzy o historycznych pojazdach i zaprzęgach konnych

4)działania na rzecz ochrony zabytkowych pojazdów konnych i towarzyszącego im wyposażenia.

5)propagowanie rzemiosł związanych z produkcją i konserwacją pojazdów zaprzęgowych

6)propagowanie form tradycyjnego powożenia i związanego z tym obyczaju

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

1) konferencji, sesji, seminariów i spotkań,

2) wyjazdów do muzeów i kolekcji powozów oraz na imprezy tradycyjnego powożenia,

3) konkursów i pokazów tradycyjnego powożenia,

4)współpracę z instytucjami: państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

5)publikowanie opracowań,

6)prowadzenie serwisu  internetowego związanego z celami statutowymi

§9

Realizując cele zawarte § 7 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

 

§10

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonej deklaracji przez zainteresowanego i opłaceniu składki.

  CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

  § 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.

  2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub    cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego  członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego  pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

  § 13

  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

  § 14

  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

  CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

  § 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.
 2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

  § 16

  Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

  § 17

  Członek wspierający jest zobowiązany:

 1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
 2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

   

   

  CZŁONKOWIE HONOROWI

  § 18

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
 2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.
 3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu.

  § 19

  Członek honorowy:

 1. jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,
 2. ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

  USTANIE CZŁONKOWSTWA

  ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

  § 20

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych,
  3. wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.
 2. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 21.

  § 21

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
  1. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,
  2. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia

   3. zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez 9 miesięcy.

 2. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.
 4. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków.

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

  § 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
 5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu.

  § 23

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej władzy.

   

   

  § 24

  Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują pracę związaną z pełnieniem funkcji społecznie.

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  STOWARZYSZENIA

  § 25

  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  § 26

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewiduje danej sprawie inną większość.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
 5. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

  § 27

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
 3. zmiana Statutu,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,
 8.  inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

  § 28

  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  § 29

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 7 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,
  3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.

   § 30

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa§ 29 ust. 1 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 31 ust. 2 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie powoduje, że prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 4. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków .

  § 31

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.
 4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
 5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

  ROZDZIAL III.

  ZARZĄD

  § 32

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) członków, w tym:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Dwóch Wiceprezesów Zarządu
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika.
 2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:
  1. z dniem odwołania ze składu Zarządu
  2. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,

   § 33

   Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
 8. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
 10. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
 11. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.
 12. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,
 13. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
 14. opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,
 15. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 16. realizacja projektów/grantów, dofinansowanie przedsięwzięć.

  § 34

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie ( do kwoty 10 tyś zł ) lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

   

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

   

  § 35

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

  § 36

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej(trzech) członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
 3.  Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności elektronicznej.

   

  § 37

  Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

  Rozdział IV.

  Komisja Rewizyjna

  § 38

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie§ 22 ust. 3 niniejszego Statutu.

  § 39

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  2. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1),
  3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

  § 40

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  § 41

  Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

  § 42

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. ofiarność publiczną,
  5. dotacje,
  6. wpływy z nawiązek,
  7. kredyty i pożyczki bankowe,
  8. dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  ROZDZIAŁ VI
  ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE

  STOWARZYSZENIA

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 43

  Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

   

   

  § 44

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

  § 45

  Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

  § 46

  Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

  § 47

  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Regulamin Zarządu

I. Postanowienia ogólne

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między zjazdami. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o statut Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym z prezesa. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia lub przewodniczącego posiedzenia.

II. Zakres działania Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych władz, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. Powoływanie, w razie potrzeby, komisji. Komisjom przewodniczą członkowie Zarządu. Członkami komisji mogą być osoby nie będące członkami Zarządu. Powoływać członków Zarządu do koordynacji spraw tego wymagających. Powierzanie, w razie konieczności, Członkom Zarządu zadań specjalnych. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. Prowadzenie spraw członkowskich: nadawanie członkostwa i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasady i tryb ich zbierania i przekazywania. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich Upoważnianie i cofanie upoważnienia do podpisywania dokumentów Stowarzyszenia. Opracowywanie projektów: planu działania Stowarzyszenia i budżetu. Podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym oraz zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych. Ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu Stowarzyszenia. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, Wykonywanie uchwał i programów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

III. Zakres działania członków Zarządu

PREZES

Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Kieruje działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu. Przewodniczy zebraniom Zarządu. Koordynuje współpracę Zarządu z instytucjami i innymi stowarzyszeniami. Nadzoruje i koordynuje realizację programu działalności Stowarzyszenia. Nadzoruje pracę Biura Zarządu.

WICEPREZESI

W zastępstwie Przewodniczącego reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i przewodniczą zebraniom Zarządu. Zgodnie z podziałem kompetencji: jeden wiceprezes odpowiada za sprawy muzealne, drugi za rozwój tradycyjnego powożenia. Przygotowują na zebrania Zarządu materiały i dokumenty związane z działaniem Stowarzyszenia.

SEKRETARZ

Opracowuje plany pracy Zarządu. Opracowuje roczne i za kadencję sprawozdania z działalności Stowarzyszenia. Prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia. Prowadzi i archiwizuje korespondencję i dokumentację Stowarzyszenia. Protokółuje posiedzenia Zarządu i walne zebrania Stowarzyszenia. Zarządza stroną internetową Stowarzyszenia.

SKARBNIK

Odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Opracowuje plany finansowe.. Dokonuje okresowych ocen sytuacji finansowej Stowarzyszenia i w oparciu o nie przygotowuje wnioski dla Zarządu i Walnego Zebrania. Opracowuje i przedstawia władzom Stowarzyszenia sprawozdania finansowe.

IV. Organizacja zebrań zarządu

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu powiadamia pozostałych członków Zarządu w terminie co najmniej 7 dni przed datą planowanego zebrania Zarządu, listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną telefonicznie lub faxem.

3. Zebranie zarządu otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

4. Prezes odczytuje projekt porządku obrad, do którego członkowie Zarządu mogą zgłosić swoje uwagi. Przyjęcie zgłaszanych uwag uwarunkowane jest głosowaniem.

5. Ustalony porządek obrad podlega jawnemu głosowaniu. Decyzja o jego przyjęciu zapada zwykłą większością głosów.

6. Prezes prowadzi obrady wg porządku obrad. W punkcie pierwszym obrad zawsze omawiane jest sprawozdanie z poprzedniego zebrania Zarządu.

7. Prezes odczytuje punkt porządku obrad, który ma być rozpatrywany, udziela głosu odpowiedniemu referentowi sprawy lub sam referuje, po czym otwiera nad nim dyskusje.

8. Prezes udziela głosu dyskutantom wg kolejności zgłoszeń.

9. Prezesowi przysługuje prawo zwrócenia uwagi każdemu mówcy, jeśli w wystąpieniu swym odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówienia. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.

10. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń.

11. Po wyczerpaniu dyskusji Prezes poddaje pod głosowanie wnioski.

12. Zarząd może na swe zebrania zapraszać osoby, których opinii chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. Osoby te nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu, za co odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu. Osoby zaproszone, po omówieniu sprawy dla której zostały zaproszone, nie biorą udziału w dalszym zebraniu Zarządu

V. Zasady protokołowania zebrań zarządu

1. Protokół zebrania Zarządu sporządza Sekretarz Zarządu, a podpisują go Prezes i Sekretarz zarządu

2. Protokół winien zawierać w szczególności stwierdzenie prawomocności zebrania Zarządu, datę, liczbę obecnych członków, zatwierdzony porządek obrad, treść powziętych uchwał. Przy podjętych uchwałach należy podać ilość głosujących za uchwałą, przeciw uchwale, oraz wstrzymujących się od głosowania.

3. Protokół z zebrania Zarządu winien być sporządzony w ciągu 30 dni od dnia zebrania Zarządu i przesłany członkom Zarządu do akceptacji.

V. Postanowienia końcowe

1. W przypadkach nie określonych w regulaminie decyduje Zarząd zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i innymi przepisami prawnymi.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

I. Postanowienia ogólne.

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Powozowego jest powołana do sprawowania kontroli i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ( KRS) działa w oparciu o statut Stowarzyszenia w zakresie ustalonym niniejszym regulaminem.

II. Zadania i zakres działania KRS.

Zadaniem KRS jest prowadzenie bieżącej kontroli, analizy i oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności merytorycznej pod względem zgodności ze statutem Stowarzyszenia, planami prac, a także wytycznymi i uchwałami walnego zebrania Stowarzyszenia. Zadaniem KRS jest coroczna kontrola i ocena działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia pod względem rzetelności i gospodarności, a także terminowości załatwiania spraw. KRS zgłasza na posiedzeniach Zarządu wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. KRS przestawia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia. KRS stawia wniosek na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

III. Zasady organizacyjne.

KRS składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Członkowie KRS pełnią swą funkcję społecznie. Członkami KRS nie mogą być członkowie Zarządu. Kadencja KRS trwa 4 lat, analogicznie do kadencji innych władz Stowarzyszenia. KRS na pierwszym swym zebraniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Zebraniu temu przewodniczy ustępujący przewodniczący KRS, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej KRS. Wszelkie uchwały, protokóły, pisma i akta KRS podpisuje przewodniczący lub sekretarz. W razie trwałej niemożności pełnienia swych funkcji przez członka KRS, przewodniczący powołuje w jego miejsce kandydata na członka KRS, który w głosowaniu na Walny Zebraniu Stowarzyszenia otrzymał kolejną, największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej możliwości przewodniczący powołuje nowego członka KRS z grona członków Stowarzyszenia. Zebrania KRS powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O zebraniach tych powinni być zawiadamiani członkowie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem. Uchwały na zebraniach KRS zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego z członków KRS głosowanie można przeprowadzić w sposób tajny.

Z posiedzeń KRS sporządza się protokół, który zawiera:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska, funkcje obecnych członków KRS;
3) nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu;
4) nazwiska zabierających głos oraz treść ich wystąpień;
5) liczbę oddanych głosów „za”, „wstrzymanych” i „przeciw” uchwałom;
6) treść uchwał;
7) odrębne zdanie członka w danej kwestii;
8) datę i podpis protokolanta i przewodniczącego KRS.
Protokół przedkładany jest do zapoznania na następnym posiedzeniu KRS.

IV. Formy działania KRS.

Członkowie KRS biorą czynny udział w pracach KRS przez: uczestniczenie w zebraniach KRS, sprawowanie – jako przedstawiciele KRS – merytorycznej kontroli w powierzonej im dziedzinie działalności Stowarzyszenia, składanie przewodniczącemu KRS sprawozdań dotyczących swej działalności. Członkowie KRS w celu sprawowania kontroli mają prawo badania wszelkich dokumentów, akt, ksiąg, stanu kasy oraz żądania wszelkich bezpośrednich wyjaśnień od władz i członków kontrolowanych jednostek. Członkowie KRS mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. Przewodniczący KRS: reprezentuje KRS, zwołuje zebrania KRS, bierze udział w posiedzeniach Zarządu, na których przedstawia ewentualne propozycje i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności, przewodniczącego KRS zastępuje sekretarz. KRS ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania uchylenia lub zmiany uchwały Zarządu Stowarzyszenia. W ramach bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia zgłasza propozycje dotyczące usprawnienia działalności, a w szczególnych przypadkach przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia wnioski o odwołanie z funkcji tych członków władz, którzy nie realizują powierzonych im zadań i obowiązków. Wnioski takie winny być składane na piśmie i zawierać uzasadnienie. KRS ma prawo wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia.

 

Ordynacja wyborcza

§ 1

1. Prawo wybierania mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.

2. Prawo kandydowania do Władz mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie nieobecni na spotkaniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi; jeden członek może posiadać zgodę tylko jednej nieobecnej osoby.

§ 2

Walne Zebranie Członków wybiera:

a) 3-5członków Zarządu,

b) 3 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3

1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zebrania.

2. Każda z Komisji składa się z 2 osób.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Stowarzyszenia.

§ 4

Kandydatów do Władz Stowarzyszenia zgłaszają:

a) Komisja Wyborcza

b) Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§ 5

Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danego organu.

§ 6

Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu Stowarzyszenia.

§ 7

Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie Członków na wniosek zgłoszony z sali.

§ 8

Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla poszczególnych organów władz Stowarzyszenia.

Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

§ 9

Karty wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zebrania Członków rozdaje Komisja Skrutacyjna.

§ 10

Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji Skrutacyjnej nazwisk kandydatów, na których głosują.

§ 11

Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny.

§ 12

Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2.

§ 13

Wybranymi do organów władz Stowarzyszenia zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w § 2 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w § 2 na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie Członków dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami dokonując wyboru jednego z dwu kandydatów.

§ 14

Wybrane organy władz Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania.

§ 15

Wszelkie wątpliwości związane z wyborami władz Stowarzyszenia rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.

§ 16

Regulamin został przez Walne Zebranie uchwalony w dniu 7.03.2014.r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

 

Ordynacja wyborcza PTP

§ 1

1. Prawo wybierania mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.

2. Prawo kandydowania do Władz mają członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie nieobecni na spotkaniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi; jeden członek może posiadać zgodę tylko jednej nieobecnej osoby.

§ 2

Walne Zebranie Członków wybiera:

a) 3-5członków Zarządu,

b) 3 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3

1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zebrania.

2. Każda z Komisji składa się z 2 osób.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Stowarzyszenia.

§ 4

Kandydatów do Władz Stowarzyszenia zgłaszają:

a) Komisja Wyborcza

b) Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§ 5

Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danego organu.

§ 6

Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu Stowarzyszenia.

§ 7

Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie Członków na wniosek zgłoszony z sali.

§ 8

Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla poszczególnych organów władz Stowarzyszenia.

Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

§ 9

Karty wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zebrania Członków rozdaje Komisja Skrutacyjna.

§ 10

Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji Skrutacyjnej nazwisk kandydatów, na których głosują.

§ 11

Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny.

§ 12

Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2.

§ 13

Wybranymi do organów władz Stowarzyszenia zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w § 2 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w § 2 na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie Członków dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami dokonując wyboru jednego z dwu kandydatów.

§ 14

Wybrane organy władz Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania.

§ 15

Wszelkie wątpliwości związane z wyborami władz Stowarzyszenia rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.

§ 16

Regulamin został przez Walne Zebranie uchwalony w dniu 7.03.2014.r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.